Lekcja 1

Temat: Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu Edukacji Dla Bezpieczeństwa.

Na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności postępowania w sytuacjach trudnych np. podczas wypadku, zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady działań ratowniczych, zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych i podczas innych zagrożeń.

1. Ocenie podlega:

punktor

wypowiedź ustna,

punktor

sprawdziany,

punktor

ćwiczenia praktyczne,

punktor

zadania domowe

punktor

test semestralny,

punktor

prowadzenie zeszytu ćwiczeń,

punktor

aktywność w czasie zajęć,

punktor

zaangażowanie poza programem w danym roku szkolnym - konkursy, zawody.

2. Ilość prac w semestrze:

punktor

2 sprawdziany,

punktor

2 testy semestralne,

punktor

minimum 2 ćwiczenia praktyczne,

punktor

2 prace w formie prezentacji multimedialnej

punktor

Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. (nie później niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły)

punktor

W przypadku dłuższych nieobecności (ponad tydzień) uczeń ustala z nauczycielem dogodny termin do zaliczenia tematyki opuszczonych zajęć.

punktor

Za aktywność w czasie zajęć uczeń otrzymać może ocenę cząstkową,

punktor

Za udokumentowaną aktywność poza programem w danym roku szkolnym uczeń może mieć podwyższoną ocenę końcową o jeden punkt ponad poziom uzyskany w toku zajęć programowych.

3. Przedmiotowy System Oceniania

Ocena dopuszczająca

uczeń potrafi:

punktor

wymienić podstawowe funkcje życiowe

punktor

wskazać kolejne czynności łańcucha ratowniczego

punktor

udzielili pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu pourazowego

punktor

zastosowali techniki podnoszenia i transportowania poszkodowanych w różnych sytuacjach

punktor

przedstawić treść wezwania pogotowia lub lekarza

punktor

zastosować pozycję bezpieczną

punktor

udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym w różnych sytuacjach (dom, warsztat, pracownia, teren niezabudowany)

punktor

udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzeń chemicznych

punktor

udzielić pierwszej pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia, skręcenia

punktor

określić, jak należy postępować w przypadku paniki, aby ograniczyć zagrożenie życia

punktor

opisać zagrożenia związane z powodzią

punktor

wymienić czynności podczas ewakuacji powodziowej

punktor

wymienić przyczyny powstawania pożarów

punktor

określić, jakie substancje można gasić wodą, a jakie nie

punktor

nazwać tablice i znaki bezpieczeństwa

punktor

wezwać telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru

punktor

określić podstawowe zadania ochrony i obrony cywilnej

Ocena dostateczna

uczeń potrafi:

punktor

wymienić zasady, według których należy postępować w przypadku zaburzeń podstawowych funkcji życiowych

punktor

opisać objawy urazów

punktor

wskazać przyczyny i objawy wstrząsów pourazowych

punktor

omówić różne sposoby odciągania i ewakuacji poszkodowanych

punktor

omówić zasady pierwszej pomocy w przypadku omdleń, zasłabnięć i utonięć

punktor

omówić urazy spowodowane przez prąd elektryczny

punktor

wymienić czynniki wpływające na urazy spowodowane prądem elektrycznym

punktor

wskazać rodzaje zagrożeń, jakie występują przy udzielaniu pierwszej pomocy

punktor

opisać zastosowanie podręcznych środków do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych

punktor

wymienić czynniki sprzyjające panicznym reakcjom tłumu oraz podać sposoby postępowania w takiej sytuacji

punktor

opisać zagrożenia, jakie stwarza woda

punktor

podać metody ograniczania negatywnych skutków powodzi

punktor

omówić sposoby ochrony na wypadek pożaru

punktor

dokonać podziału pożarów ze wzglądu na rodzaj palącego się materiału

punktor

wymienić rodzaje znaków bezpieczeństwa

punktor

podać znaczenie poszczególnych rodzajów znaków

punktor

wymienić powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony cywilnej

Ocena dobra

uczeń potrafi:

punktor

wyjaśnić, na czym polega organizacja miejsca wypadku

punktor

wymienić i opisać rodzaje wstrząsów pourazowych

punktor

objaśnić, jak ograniczyć obciążenie własnego kręgosłupa w przypadku podnoszenia poszkodowanych

punktor

opisać, jak bezpiecznie układać poszkodowanego na noszach

punktor

wymienić przyczyny zasłabnięć

punktor

pokazać i opisać pozycje, jakie należy zastosować w przypadku różnych urazów

punktor

opisać charakterystyczne cechy oparzeń prądem elektrycznym

punktor

opisać poparzenia wymagające szczególnej troski

punktor

wskazać warunki i miejsca sprzyjające urazom

punktor

wymienić objawy różnych złamań

punktor

scharakteryzować zjawisko paniki

punktor

określić, w jaki sposób wyzwala się panika u poszczególnych osób

punktor

opisać znaczenie wody w życiu człowieka

punktor

wskazać podstawowe czynności biernej ochrony przeciwpowodziowej

punktor

wskazać lokalne zagrożenia powodziowe

punktor

opisać zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia

punktor

określić stopień zagrożenia pożarowego we własnym domu

punktor

opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz oznakowanie substancji toksycznych i biologicznych

punktor

wymienić i opisać elementy systemu krajowego ratownictwa

Ocena bardzo dobra

uczeń potrafi:

punktor

opisać znaczenie, jakie dla osoby poszkodowanej ma wsparcie psychiczne

punktor

zastosować w praktyce sposoby sprawdzania stanu świadomości poszkodowanego

punktor

określić objawy sygnalizujące pogłębianie się wstrząsu

punktor

scharakteryzować okres pobudzenia

punktor

sporządzić prowizoryczne nosze za pomocą różnych metod

punktor

opisać, jak zapobiegać zasłabnięciom i omdleniom

punktor

wykonać bezbłędnie w odpowiedniej kolejności czynności ratownicze w przypadku nagłego zasłabnięcia, omdlenia i tonięcia

punktor

opisać, w jakich przypadkach może powstać porażenie prądem stałym

punktor

opisać, jak zmniejszyć możliwość urazu w wyniku wyładowań atmosferycznych

punktor

opisać objawy oparzenia układu pokarmowego

punktor

opisać czynności, które należy podjąć w przypadku urazów dróg oddechowych

punktor

opisać przyczyny urazów w układzie kostno-stawowym

punktor

rozróżnić i opisać złamania, zwichnięcia i skręcenia

punktor

opisać mechanizmy paniki oraz zagrożenia wynikające ze zbiorowych reakcji tłumu

punktor

dokonać analizy lokalnych zagrożeń związanych z wodą

punktor

sporządzić indywidualny plan postępowania na wypadek lokalnych zagrożeń hydrologicznych

punktor

scharakteryzować elementy profilaktyki przeciwpożarowej

punktor

omówić istotę różnych zagrożeń pożarowych

punktor

wyjaśnić, dlaczego należy dążyć do jednoznacznego rozumienia informacji

punktor

opisać, czym wyróżniają się tablice i znaki BHP

punktor

scharakteryzować regulacje prawne ochrony i obrony cywilnej

Ocena celująca

uczeń potrafi:

punktor

wykonać bezbłędnie, w odpowiedniej kolejności czynności ratownicze w przypadku stanów zagrożenia życia i zdrowia

punktor

omówić samodzielnie wybrane pozycje książkowe dotyczące problemu wstrząsów pourazowych

punktor

wymienić miejsca, w których można uzyskać fachowe informacje na temat wstrząsów pourazowych

punktor

kierować grupą z zastosowaniem różnych technik

punktor

omówić samodzielnie wybrane pozycje książkowe dotyczące problemów zasłabnięć

punktor

wymienić miejsca, w których można uzyskać fachowe informacje na temat nagłych zasłabnięć, omdleń i pierwszej pomocy tonącemu

punktor

wskazać w swoim najbliższym otoczeniu miejsca, w których istnieje szczególne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, oraz określić konkretne zasady przeciwdziałania im

punktor

wymienić i opisać kolejne czynności w przypadku urazu gałki ocznej

punktor

opisać najnowsze metody stosowane przy opatrywaniu urazów układu kostno-stawowego

punktor

podać przykłady paniki w dziejach

punktor

wymienić czynności, które należy podjąć po ustąpieniu powodzi

punktor

wymienić struktury centralne i lokalne zarządzania kryzysowego w przypadku powodzi

punktor

opracować instrukcję ppoż. konkretnego obiektu

punktor

uzasadnić rozmieszczenie tablic i znaków bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i nauki

punktor

przedstawić funkcjonowanie obrony cywilnej w poszczególnych państwach europejskich